tel icon
733 125 158
e-mail icon
info@officeinbrno.cz
CZEN

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky serveru officeinbrno.cz

 1. Úvodní ustanovení
  1. Obchodní společnost Brentwood s.r.o., se sídlem Brno, náměstí 28.října1104/17, PSČ 602 00, IČ:27744604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56104 (dále jen „Provozovatel“) je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru officeinbrno.cz, dostupného na internetové adrese http://www.officeinbrno.cz (dále jen „Server“).
  2. V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Provozovatel služby, které umožňují uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet vkládat na Server textové a obrazové informace a také tyto informace zobrazovat  nebo s nimi jinak dále pracovat.
  3. Server poskytuje činnost spočívající ve zprostředkování nabídky a poptávky pomocí inzerce, a to především v oblasti koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí prostřednictvím počítačové sítě Internet. Provozovatel poskytuje inzerci dle ceníku.
  4. Tyto Všeobecné  obchodní podmínky Serveru (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují právní vztahy mezi Provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami.
 2. Základní pojmy
  1. Nemovitostí se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí věc nemovitá nacházející se na území České republiky, která není věcí extra commercium ve smyslu právního řádu ČR, není předmětem exekučního či insolvenčního řízení na území České republiky nebo jiného státu a její vlastník je oprávněn s ní podle své vůle svobodně nakládat, tj. zejména ji zcizit nebo pronajmout (dále jen „Nemovitost“).
  2. Objednatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která
   - je vlastníkem jedné nebo více nemovitostí, které nabízí k prodeji nebo k pronájmu, a která splní níže uvedené podmínky (dále jen „Objednatel“).
   - která zprostředkovává koupi, prodej nebo pronájem nemovitostí prostřednictvím Serveru a která splní níže uvedené podmínky (dále jen „Objednatel“).
  3. Běžným uživatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která si prohlíží obsah Serveru nebo jeho část, která není přístupna jen Provozovateli (dále jen „Běžný uživatel“).
  4. Realitním makléřem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí fyzická či právnická osoba, která vykonává výdělečnou realitní činnost, podnikající na území České republiky v oblasti zprostředkování obchodu a služeb s realitami (dále jen „Realitní makléř“).  Realitní makléř může být zároveň Objednatelem, má-li k nabízení Nemovitosti oprávnění.
 3. Zadávání inzerce na Serveru officeinbrno.cz
  1. Objednatel je oprávněn zadávat jeden či více inzerátů na stránkách Serveru.
  2. Objednatel při zadání inzerce uvede také své jméno a příjmení, adresu bydliště (sídlo společnosti), své telefonní číslo a svou e-mailovou adresu. Tyto údaje slouží zejména k identifikaci Objednatele, ke kontaktu Objednatele s Provozovatelem a Běžnými uživateli. Zadáním inzerce na Server vyjadřuje Objednatel svůj souhlas se zveřejněním těchto údajů.
  3. Poté, kdy Objednatel ukončí vkládání dat a udělí výslovný souhlas se zněním těchto Obchodních podmínek, zašle Provozovatel Objednateli prostřednictvím elektronické pošty potvrzení, že přijal vložená data.
  4. Provozovateli za zveřejnění inzerátu na Serveru náleží odměna dle Ceníku inzerce.
  5. Pokud bude Objednatelem zadaná inzerce Provozovatelem schválena, bude zobrazena na Severu do dvou pracovních dnů a o této skutečnosti bude Objednatel informován prostřednictvím elektronické pošty společně s přiděleným číslem inzerátu a vygenerovaným kódem (dále jen „Přístupová data“), sloužícím pro pozdější úpravy a komunikaci mezi Objednatelem a Provozovatelem.
  6. Zadáním inzerce vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem, a to na dobu neurčitou.
  7. Objednatel prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. V případě nepravdivých údajů si Provozovatel vyhrazuje právo inzerci ze Serveru odstranit, a to bez náhrady.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Objednatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím internetovách stránek na Server. Objednatel se zavazuje, že bezprostředně po zadání veškerých informací na stránky Serveru provede kontrolu jejich úplnosti a správnosti tak, aby odpovídaly skutečnosti. V případě zveřejnění nepravdivých informací si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit inzerát, ve kterém se nepravdivá informace nachází, případně i zrušit všechny inzeráty zadané tímto Objednatelem.
  2. Objednatel není oprávněn zpřístupnit svá Přístupová data třetím osobám. V případě, že Objednatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese Objednatel odpovědnost za případné zneužití  těchto dat tak, jako kdyby se jednalo o vlastní jednání Objednatele.
  3. Objednatel bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho nemovitosti zveřejněné na Serveru jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem či jinou osobou. Dále Objednatel bere na vědomí, že uvedené údaje o jeho nemovitosti jakož i o jejích případných vadách mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech Provozovatele, s čímž výslovně souhlasí.  Objednatel také výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel poskytoval nezměněný obsah Serveru či jeho část třetí straně k další veřejné prezentaci, nebo jinak jej použil k účelům šíření inzerce.
  4. Provozovatel nedává žádné záruky za úplnost a správnost informací zveřejněných Objednatelem na Serveru. Za škody vzniklé osobám dotčeným obsahem informací zveřejněných Objednatelem zodpovídá Objednatel.
  5. Objednatel se rovněž zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel.
  6. Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných Objednatelem prostřednictvím Serveru.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat text inzerátu, tak aby svým obsahem byl přehledný, srozumitelný a odpovídal konceptu zveřejňovaných inzerátů.  Provozovatel si také vyhrazuje právo upravovat dobu zveřejnění inzerátu v případě neplacené inzerce nebo ukončení promo akce.
  8. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoliv údaje, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, příčí-li se dobrým mravům nebo svým obsahem odporují oprávněným zájmům provozovatele.
  9. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit inzerát totožného obsahu na stejnou nemovitost, který již na Server umístil dříve jiný Objednatel. Toto ustanovení se týká především Realitních makléřů, kteří inzerují shodnou nemovitost a způsobují tak duplicitní zobrazování inzerce a její nepřehlednost. V případě pochybností bude uveřejněn ten inzerát, který byl dle času Serveru zadán nejdříve. Konečné rozhodnutí si vymiňuje Provozovatel.
  10. Veškerá data zadává Objednatel do Serveru ve formě inzertního sdělení na vlastní náklady a vlastními silami, a to v souladu s pokyny Provozovatele Serveru. Objednatel je oprávněn zadat objednávku prostřednictvím administrativního rozhraní. Objednatel se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat v Serveru.
  11. Přesměrování není povoleno, odkazy Objednatele v inzerci nesmí zejména směřovat na realitní servery, tedy servery se stejným nebo obdobným tématickým obsahem, jako je Server Provozovatele. Objednateli se zakazuje uvádět v textu inzerátu odkaz na jakékoli internetové stránky. V případě takového uvedení Provozovatel upraví inzerát a zveřejní jej bez tohoto údaje. Dále je zakázána jakákoliv reklama, která by se objevila v textu inzerátu. V případě jejího uvedení, bude Provozovatelem z inzerátu vymazána.
  12. Provozovatel  dále neprohlašuje ani nezaručuje, že Server bude vždy dostupný, přístupný, nepřetržitý, včasný, zabezpečený, přesný, úplný a bezchybný a nezaručuje připojení k internetu nebo přenos z internetu.
  13. Objednatel může kdykoliv během sjednané doby zveřejnění inzerátu zrušit svůj inzerát na Serveru, vypovědět tak i tyto Obchodní podmínky, a to písemně na adrese elektronické pošty editace@officeinbrno.cz. Cena uhrazená Provozovateli se však v takovém případě nevrací, a to ani krácená o poměrnou část.
  14. V případě porušení těchto Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn zrušit a smazat veškerou inzerci Objednatele bez náhrady.
  15. Objednatelé ani Běžní uživatelé nesmí zasílat ostatním Objednatelům ani Běžným uživatelům zprávy mající povahu nevyžádaných reklamních sdělení a nabídek služeb, které představují přímou konkurenci pro Provozovatele, zejména nabízet služby Realitních makléřů.
  16. Objednatel dává Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů zadaných v průběhu inzerce, za účelem poskytování služeb dle těchto Obchodních podmínek a vedení evidence, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu inzerce Objednatele a po dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Objednatele vůči Provozovateli, případně po zákonnou dobu účetní evidence, cokoliv nastane později. Nakládání s osobními údaji Objednatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. Provozovatel prohlašuje, že je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod registračním číslem 00032870.
  17. Objednatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných výhradně Provozovatelem. Objednatel je však oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem, v těchto obchodních sděleních uvedeným.
 5. Platba
  1. Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.
  2. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
  3. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem založený zadáním inzerce se řídí těmito Obchodními podmínkami.  Záležitosti těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy.
  2. Celý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava Serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní a nebo trestní odpovědnosti.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Obchodní podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele a ostatních uživatelů, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na webových stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Obchodních podmínek v platnost, pokud v nich není stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Obchodních podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu jednoho měsíce ode dne, kdy nové znění obchodních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2014.